Điều khoản và Điều kiện

Cập nhật lần cuối: 02 tháng 11 năm 2023

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện này trước khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

1. Giới thiệu

Chào mừng bạn đến với Exness. Tài liệu này, “Điều khoản và Điều kiện” của chúng tôi, quy định việc sử dụng nền tảng giao dịch Exness, bao gồm trang web, ứng dụng di động, các nền tảng giao dịch và bất kỳ dịch vụ liên quan nào mà chúng tôi cung cấp. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ những Điều khoản này.

 • Sử dụng Dịch vụ của chúng tôi: Bạn đồng ý rằng bằng cách truy cập trang web, bạn đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ tất cả các Điều khoản và Điều kiện.
 • Cập nhật: Chúng tôi có quyền cập nhật hoặc thay đổi Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi bất kỳ lúc nào và đề nghị bạn xem xét các Điều khoản này định kỳ.

2. Chấp Nhận Các Điều Khoản

Sự đồng ý của bạn với những Điều Khoản này là điều kiện để sử dụng dịch vụ của Exness. Bằng cách hoàn tất quy trình đăng ký và/hoặc sử dụng nền tảng Exness, bạn:

 • Đăng Ký: Thừa nhận rằng việc tạo tài khoản trên Exness là một bước tích cực đồng ý với những Điều Khoản này. Điều này bao gồm việc cung cấp các thông tin và chi tiết cá nhân cần thiết, phải chính xác và cập nhật, tạo tên người dùng và mật khẩu, và có thể phải trải qua các quy trình xác minh bổ sung theo yêu cầu của Exness.
 • Sử Dụng Dịch Vụ: Xác nhận rằng mỗi khi bạn truy cập Dịch Vụ của chúng tôi, cho dù đó là đăng nhập vào tài khoản của bạn, tiến hành giao dịch, hoặc đơn giản chỉ là duyệt qua các ưu đãi của chúng tôi, bạn đang tái khẳng định sự chấp nhận của mình đối với những Điều Khoản hiện tại của chúng tôi.

Nếu bạn không đồng ý với những Điều Khoản này, hoặc bất kỳ sửa đổi nào về Điều Khoản này trong tương lai:

 • Ngừng Sử Dụng Ngay: Điều này là trách nhiệm của bạn để ngừng ngay lập tức mọi truy cập và sử dụng dịch vụ của Exness. Việc tiếp tục sử dụng sau khi một sự không đồng ý xuất hiện đều được coi là một vi phạm của hợp đồng, có thể dẫn đến tạm ngừng hoặc chấm dứt tài khoản của bạn.

3. Thay Đổi Các Điều Khoản

Chúng tôi nhận thấy rằng thế giới giao dịch trực tuyến luôn thay đổi, đòi hỏi việc cập nhật định kỳ Điều Khoản và Điều Kiện của chúng tôi. Chúng tôi cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn pháp lý và đáp ứng nhu cầu động động của người dùng của mình. Do đó, chúng tôi giữ quyền sửa đổi những Điều Khoản này vào bất kỳ thời điểm nào. Khi chúng tôi làm điều này, chúng tôi sẽ:

 • Thông Báo về Sự Thay Đổi: Đảm bảo rằng những Điều Khoản đã được sửa đổi sẽ được đăng tải ngay lập tức trên trang web của Exness. Đây là cách chính thức của chúng tôi để thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với các điều khoản của hợp đồng của chúng tôi.
 • Sự Hiển Thị Ngày Sửa Đổi: Để giữ bạn luôn được thông tin, ngày cập nhật mới nhất sẽ luôn được hiển thị ở đầu trang của trang Điều Khoản. Điều này để đảm bảo sự minh bạch và dễ dàng xác minh phiên bản gần đây nhất.

Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ của Exness sau khi các sửa đổi có hiệu lực:

 • Sự Chấp Nhận Được Xem Là: Bạn đồng ý rằng bạn sẽ bị ràng buộc bởi các Điều Khoản đã được sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản mới, bạn phải ngừng sử dụng dịch vụ. Điều này là trách nhiệm của bạn để kiểm tra Điều Khoản định kỳ để xem có sự thay đổi nào hay không.
 • Tiếp Tục Sử Dụng: Quyết định của bạn tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau bất kỳ cập nhật nào về Điều Khoản này đều tượng trưng cho sự chấp nhận chính thức của bạn đối với các điều khoản và điều kiện đã được sửa đổi. Nếu bất kỳ thay đổi nào không chấp nhận được đối với bạn, phương án duy nhất của bạn là chấm dứt việc sử dụng Dịch Vụ.

Hiểu và tuân thủ những quy trình này đảm bảo một mối quan hệ minh bạch và công bằng giữa bạn và Exness, tạo điều kiện cho môi trường giao dịch an toàn và hiệu quả.

4. Đăng Ký và Tài Khoản

Để truy cập và sử dụng một số tính năng cụ thể của Dịch Vụ của chúng tôi, việc tạo tài khoản cá nhân là bắt buộc. Bằng cách tiếp tục với việc đăng ký, bạn thừa nhận và đồng ý với những điều sau đây:

 • Tuổi Tác Pháp Lý: Bạn tuyên bố rằng bạn đã ít nhất 18 tuổi. Exness không cho phép cá nhân dưới 18 tuổi đăng ký hoặc sử dụng Dịch Vụ.
 • Dữ Liệu Đăng Ký: Bạn cam kết cung cấp thông tin chính xác, hiện tại và đầy đủ về bản thân theo yêu cầu của các mẫu đăng ký trên các Dịch Vụ. Điều này là quan trọng để duy trì tài khoản của bạn và nhận được sự hỗ trợ và thông báo kịp thời.
 • Bảo Mật Tài Khoản: Bạn chịu trách nhiệm bảo vệ mật khẩu mà bạn sử dụng để truy cập Dịch Vụ và cho bất kỳ hoạt động nào dưới tài khoản của bạn. Bạn đồng ý không tiết lộ mật khẩu của mình cho bất kỳ bên thứ ba nào và phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức khi nhận thấy bất kỳ vi phạm nào về bảo mật hoặc việc sử dụng tài khoản của bạn mà không được ủy quyền.
 • Cập Nhật Thông Tin: Bạn đồng ý duy trì và cập nhật kịp thời các Dữ Liệu Đăng Ký và bất kỳ thông tin nào khác bạn cung cấp cho chúng tôi, để giữ nó luôn chính xác, hiện tại và đầy đủ. Việc không tuân thủ điều này có thể dẫn đến không thể truy cập vào Dịch Vụ và tiềm năng về các hậu quả pháp lý.
 • Thừa Nhận Về Rủi Ro: Bạn thừa nhận rằng bạn chịu mọi rủi ro liên quan đến việc truy cập trái phép vào Dữ Liệu Đăng Ký của bạn và bất kỳ thông tin nào khác bạn cung cấp cho chúng tôi, do việc không duy trì tính bảo mật và tính bí mật của thông tin của bạn.

Việc không tuân thủ các điều kiện này có thể d导kiến tình trạng tạm thời đình chỉ hoặc chấm dứt vĩnh viễn tài khoản của bạn.

5. Chính sách Bảo mật

Chúng tôi coi trọng việc bảo vệ quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Chính sách Bảo mật của chúng tôi, là một phần quan trọng của những Điều khoản này, mô tả các thực tiễn thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu của chúng tôi. Bằng cách truy cập và sử dụng Dịch vụ của Exness, bạn đồng ý với việc xử lý thông tin của bạn như sau:

 • Sự Đồng Thuận Về Việc Sử Dụng Dữ Liệu: Bạn cho phép Exness sử dụng thông tin của bạn theo Chính sách Bảo mật. Điều này có thể bao gồm dữ liệu nhận diện cá nhân, dữ liệu giao dịch và thông tin khác mà bạn cung cấp khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.
 • Thừa Nhận Về Chính sách Bảo mật: Đó là trách nhiệm của bạn để xem xét và hiểu rõ Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Bằng cách tiếp tục sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng thuận với các điều khoản của Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

6. Sử Dụng Dịch Vụ

Quyền truy cập và sử dụng các Dịch vụ do Exness cung cấp phải tuân thủ các hướng dẫn sau đây:

 • Sử Dụng Được Phép: Bạn đồng ý sử dụng các Dịch vụ duy nhất cho mục đích hợp pháp như đã quy định trong các Điều khoản này và tuân thủ tất cả các luật pháp và quy định áp dụng. Mọi việc sử dụng các Dịch vụ vượt ra khỏi phạm vi này đều bị nghiêm cấm.
 • Tôn Trọng Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Bạn phải tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của Exness. Bạn đồng ý không sao chép, nhân bản, tái bản, bán, giao dịch hoặc bán lại bất kỳ phần nào của các Dịch vụ, bao gồm bất kỳ yếu tố thiết kế hình ảnh hoặc khái niệm nào, mà không có sự cho phép bằng văn bản rõ ràng từ chúng tôi.

7. Thông Báo Về Rủi Ro

Tham gia vào các hoạt động giao dịch mang theo mặt rủi ro bẩm sinh và không phù hợp với tất cả mọi người. Như một nhà đầu tư sử dụng các Dịch vụ của Exness, rất quan trọng rằng bạn phải thừa nhận và thực hiện các điều sau đây:

 • Xem Xét Đầu Tư: Bạn nên đánh giá kỹ lưỡng mục tiêu giao dịch, mức độ kinh nghiệm và sự chấp nhận rủi ro của bạn trước khi bắt đầu bất kỳ hoạt động giao dịch nào. Điều quan trọng là bạn phải hoàn toàn nhận thức về tất cả các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến các công cụ giao dịch.
 • Rủi Ro Mất Mát: Nhận thức rằng có khả năng bạn sẽ mất một phần hoặc toàn bộ số vốn đầu tư ban đầu. Do đó, bạn không nên tham gia giao dịch với số tiền mà bạn không thể mất. Giao dịch trên nguyên tắc cho vay cũng đi kèm với mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
 • Quyết Định Có Thông Tin: Hãy đảm bảo rằng bạn hiểu rõ bản chất của các giao dịch bạn tham gia và mức độ tiếp xúc của bạn với rủi ro. Giao dịch các sản phẩm cược bản thân không đảm bảo tạo ra lời lãi và có thể dẫn đến mất mát tài chính đáng kể.

Bằng cách đồng thuận với các Điều khoản này, bạn thừa nhận rằng bạn đã xem xét các rủi ro này và sẵn lòng tham gia vào các hoạt động giao dịch với sự nhận thức đầy đủ về các kết quả tiềm ẩn này.

8. Sở Hữu Trí Tuệ

Các Dịch Vụ của chúng tôi, bao gồm toàn bộ nội dung, tính năng và chức năng, không chỉ thuộc sở hữu của Exness mà còn được bảo vệ theo luật pháp về sở hữu trí tuệ. Cụ thể về sở hữu này như sau:

 • Thương Hiệu: Bất kỳ và tất cả các thương hiệu, dịch vụ, đồ họa và biểu tượng được sử dụng liên quan đến các Dịch vụ của chúng tôi đều là thương hiệu độc quyền hoặc thương hiệu đã đăng ký của Exness hoặc của các nhà cấp phép của chúng tôi. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, biểu trưng Exness đặc biệt, bất kỳ hình ảnh liên kết nào khác và tất cả các yếu tố thương hiệu khác đại diện cho Dịch vụ của chúng tôi.
 • Không Có Giấy Phép Gợi Ý: Việc tuân thủ các Điều khoản này không mang lại bất kỳ giấy phép hoặc quyền nào để sử dụng bất kỳ thương hiệu nào được đề cập ở trên, và việc sử dụng đó mà không có sự cho phép bằng văn bản rõ ràng là nghiêm cấm. Lệnh cấm này cũng được mở rộng đến việc sử dụng tên thương mại, thương hiệu, dịch vụ, biểu trưng, tên miền và các yếu tố thương hiệu khác đặc biệt của Exness.
 • Bảo Vệ và Thực Thi: Chúng tôi tích cực thực thi quyền sở hữu trí tuệ của mình và sẽ tiến hành hành động pháp lý trong trường hợp vi phạm hoặc vi phạm các luật về sở hữu trí tuệ của chúng tôi.

9. Hành Vi Người Dùng

Hoạt động của bạn trên nền tảng Exness nằm trong tầm kiểm soát và trách nhiệm của bạn. Người ta mong đợi rằng bạn sẽ thực hiện mình một cách hợp pháp và tôn trọng, tránh bất kỳ hành động nào có thể gây hại hoặc lợi dụng nền tảng. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, các hoạt động bị cấm sau đây:

 • Sao Chép Phi Pháp: Bạn không được sao chép, nhân bản, phân phối hoặc tiết lộ bất kỳ phần nào của các Dịch vụ trong bất kỳ phương tiện nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ hình thức “khai thác dữ liệu” tự động hoặc sử dụng trái phép nào khác.
 • Lạm Dụng Hệ Thống Tự Động: Việc sử dụng bất kỳ hệ thống tự động nào, như “robot,” “spider,” “trình đọc offline,” và công nghệ tương tự, để truy cập các Dịch vụ đều bị nghiêm cấm. Những hành động này có thể tạo áp lực không hợp lý lên cơ sở hạ tầng của chúng tôi và không được phép.
 • Tính Nguyên Vẹn Của Dịch Vụ: Bạn không được can thiệp hoặc cố gắng gây gián đoạn hoạt động chính xác của các Dịch vụ, làm giảm chất lượng hoặc gây gián đoạn hiệu suất của các Dịch vụ.

Rất quan trọng để hiểu rằng tham gia vào các hoạt động bị cấm có thể dẫn đến việc tạm ngừng hoặc chấm dứt tài khoản của bạn, hành động pháp lý chống lại bạn và mất mát bất kỳ yêu cầu pháp lý tiềm ẩn nào mà bạn có thể có đối với chúng tôi.

10. Phủ Nhận Trách Nhiệm

Chúng tôi cung cấp các Dịch vụ Exness với mục tiêu tạo điều kiện trải nghiệm giao dịch liền mạch, nhưng cũng có những điều chúng tôi không thể đảm bảo. Điều này được phản ánh trong các lời phủ nhận của chúng tôi:

 • “Dưới Định Dạng Như Vậy”: Các Dịch vụ được cung cấp hoàn toàn dưới hình thức “nguyên trạng” và “có sẵn”. Chúng tôi không cung cấp bất kỳ bảo hành nào, cho dù là rõ ràng hay ngụ ý, về tính sẵn có, thời gian sẵn có, bảo mật, độ tin cậy hoặc hiệu suất của các Dịch vụ.
 • Không Có Bảo Hành Ngụ Ý: Chúng tôi tuyên bố một cách rõ ràng về bất kỳ bảo hành ngụ ý nào về tính khả dụng, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Chúng tôi không đảm bảo rằng các Dịch vụ sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn hoặc sẵn có một cách liền mạch, an toàn hoặc không gặp lỗi.
 • Không Có Bảo Hành Từ Việc Sử Dụng: Bất kỳ bảo hành nào có thể được ngụ ý từ quá trình giao dịch hoặc việc sử dụng thương mại đều bị từ chối một cách rõ ràng.

Bằng cách sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi, bạn thừa nhận rằng bạn làm điều đó vào rủi ro của riêng bạn và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự không tương xứng, lỗi hoặc thời gian ngừng hoạt động nào mà bạn có thể gặp phải.

11. Giới Hạn Trách Nhiệm

Quyết định của bạn để sử dụng các Dịch vụ Exness đi kèm với sự hiểu biết về mức độ trách nhiệm của chúng tôi đối với bạn:

 • Phạm Vi Của Trách Nhiệm: Exness, cũng như các giám đốc, nhân viên, đối tác, đại lý, nhà cung cấp hoặc liên kết của nó, sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại phụ thuộc, gián tiếp, trừng phạt, đặc biệt, kết quả tích cực hoặc mẫu mực, bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại về lợi nhuận, uy tín, sử dụng, dữ liệu hoặc các mất mát vô hình khác.
 • Thừa Nhận Hiểu Biết: Giới hạn trách nhiệm này áp dụng bất kể lý thuyết trách nhiệm nào, có căn cứ trong hợp đồng, tổn thương (bao gồm cả tội lỗi), bảo đảm hoặc bất kỳ lý thuyết pháp lý nào khác, ngay cả khi Exness đã được thông báo về khả năng gây thiệt hại như vậy.
 • Hạn Mức Thiệt Hại: Mà không cần giới hạn những điều trước đó, trách nhiệm tổng cộng của chúng tôi đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến thỏa thuận này (cho bất kỳ nguyên nhân nào và bất kể hình thức hành động nào) sẽ luôn luôn bị giới hạn tối đa theo phạm vi quy định của luật áp dụng.

Vui lòng lưu ý rằng một số quốc gia không cho phép loại trừ một số bảo hành hoặc việc giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm về các thiệt hại ngẫu nhiên hoặc kết quả tích cực, vì vậy các giới hạn hoặc loại trừ ở trên có thể không áp dụng đối với bạn. Trong những trường hợp như vậy, trách nhiệm của Exness sẽ bị giới hạn tối đa theo mức cho phép theo luật.

12. Luật Áp Dụng

Các Điều Khoản & Điều Kiện quy định việc sử dụng Dịch vụ Exness không chỉ là kế hoạch tổ chức mối quan hệ của chúng tôi mà còn chịu sự điều chỉnh của một số quy tắc pháp lý và thẩm quyền:

 • Luật Thẩm Quyền: Những Điều Khoản này, và mở rộng ra sử dụng Dịch vụ Exness của bạn, được điều chỉnh và giải quyết theo luật pháp của thẩm quyền nơi mà Exness được thành lập và đăng ký. Điều này áp dụng mà không cần tham khảo bất kỳ nguyên tắc xung đột luật pháp nào có thể định hướng áp dụng luật pháp của một thẩm quyền khác.
 • Tuân Thủ Pháp Luật: Bằng việc đồng ý với những Điều Khoản này, bạn thừa nhận rằng bạn sẽ tuân thủ tất cả các luật và quy định địa phương áp dụng đối với việc sử dụng Dịch vụ, mà không làm cho chúng tôi vi phạm bất kỳ luật pháp nào có liên quan.
 • Giải Quyết Tranh Chấp: Trong trường hợp không may xảy ra một tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến những Điều Khoản này, tranh chấp đó sẽ được giải quyết duy nhất tại các tòa án nằm trong thẩm quyền nơi Exness được đăng ký. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng tình với thẩm quyền cá nhân và nơi xử lý của các tòa án này.
 • Giải Pháp Thỏa Thuận: Trước khi nài nỉ đến tòa án, chúng tôi mạnh mẽ khuyến khích bạn liên hệ trực tiếp với chúng tôi để tìm kiếm một giải pháp thông qua việc liên lạc với đội ngũ dịch vụ khách hàng của chúng tôi. Hầu hết mọi vấn đề của khách hàng có thể được giải quyết một cách nhanh chóng và đáng hài lòng cho khách hàng thông qua việc liên hệ với chúng tôi.

Bằng cách chấp nhận những Điều Khoản này, bạn đang xác nhận rằng bạn hiểu biết về thẩm quyền và các luật pháp áp dụng trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến những Điều Khoản này hoặc việc sử dụng Dịch vụ Exness của bạn sẽ được giải quyết. Quyết định này là một phần không thể thiếu của thỏa thuận pháp lý giữa bạn và Exness.

13. Thông Tin Quy Định và Tuân Thủ

Phần này trình bày tình trạng quy định và việc tuân thủ quy định của các thực thể Exness.

Exness (SC) Ltd là một Nhà giao dịch Chứng khoán được đăng ký tại Seychelles, mang số đăng ký 8423606-1. Công ty này được cấp phép và điều hành bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính Seychelles (FSA) với số giấy phép SD025. Văn phòng đăng ký của công ty nằm tại 9A CT House, tầng 2, Providence, Mahe, Seychelles.

Bên cạnh đó, Exness B.V. hoạt động như một Người trung gian Chứng khoán được đăng ký tại Curaçao, với số đăng ký 148698(0). Thực thể này được ủy quyền bởi Ngân hàng Trung ương Curaçao và Sint Maarten (CBCS) với số giấy phép 0003LSI. Văn phòng đăng ký của nó nằm tại Emancipatie Boulevard Dominico F. “Don” Martina 31, Curaçao.

Hơn nữa, Exness (VG) Ltd được ủy quyền bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) tại Quần đảo Virgin thuộc Anh và được đăng ký dưới số 2032226 với số giấy phép kinh doanh đầu tư SIBA/L/20/1133. Địa chỉ văn phòng đăng ký là Trinity Chambers, P.O. Box 4301, Road Town, Tortola, BVI.

Các thực thể được chỉ định này được ủy quyền hợp pháp để tiến hành kinh doanh dưới thương hiệu Exness và sử dụng các thương hiệu của nó. Quan trọng phải lưu ý rằng các dịch vụ được cung cấp bởi các thực thể được đề cập trên không có sẵn cho cư dân của một số thẩm quyền như Hoa Kỳ, Iran, Bắc Triều Tiên, châu Âu, Vương quốc Anh và những nơi khác theo các quy định về quy định và pháp lý.

Thông tin được cung cấp trên trang web này chỉ có tính chất tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư, đề nghị hoặc lời mời tham gia vào các hoạt động đầu tư. Việc sao chép hoặc nhân bản thông tin chứa trong trang web này là nghiêm cấm mà không có sự cho phép bằng văn bản của Exness.

Phù hợp với cam kết về bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư, Exness tuân thủ Tiêu Chuẩn Bảo Mật Dữ Liệu Ngành Công Nghiệp Thẻ Thanh Toán (PCI DSS). Các cuộc quét lỗ hổng và kiểm tra xâm nhập được thực hiện định kỳ theo yêu cầu của PCI DSS phù hợp với mô hình kinh doanh của chúng tôi, đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin của khách hàng của chúng tôi.

14. Thay Đổi Các Điều Khoản và Điều Kiện Này

Bản mô tả về các dịch vụ kỹ thuật số, bao gồm giao dịch trực tuyến, luôn luôn đang thay đổi. Nhận thức về điều này, Exness giữ quyền sửa đổi các Điều Khoản và Điều Kiện này khi cần thiết:

 • Quyền Sửa Đổi: Bất cứ lúc nào, chúng tôi có thể xác định rằng các thay đổi đối với các Điều Khoản này là cần thiết. Những thay đổi có thể do cập nhật các dịch vụ của chúng tôi, các cập nhật về pháp lý và quy định, hoặc đơn giản là để cải thiện trải nghiệm người dùng. Khi những thay đổi này xảy ra, chúng tôi giữ quyền duy nhất để sửa đổi hoặc thay thế các Điều Khoản này.
 • Thông Báo về Các Thay Đổi: Nếu chúng tôi cập nhật các Điều Khoản này, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để thông báo cho bạn. Điều này có thể bao gồm việc đăng thông báo trên trang web chính của chúng tôi hoặc gửi thông báo trực tiếp cho bạn. Phương thức thông báo sẽ được chọn dựa trên tính quan trọng của các thay đổi mà chúng tôi thực hiện.
 • Ngày Có Hiệu Lực: Ngày mà các Điều Khoản cập nhật có hiệu lực sẽ được hiển thị rõ ràng ở đầu trang trang Điều Khoản. Bằng cách tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau khi các thay đổi này được thực hiện, bạn đang biểu thị sự chấp nhận của bạn đối với các Điều Khoản mới.
 • Trách Nhiệm Kiểm Xem Lại: Đó là trách nhiệm của bạn để xem xét các Điều Khoản này định kỳ để cập nhật các thay đổi. Việc tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau khi đăng thông báo về các Điều Khoản đã được sửa đổi có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý với các thay đổi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản mới, bạn nên ngừng sử dụng Dịch Vụ.

Hãy nhớ rằng, bất kỳ thay đổi nào đối với các Điều Khoản này sẽ không ảnh hưởng ngược đối với các tranh chấp hoặc mâu thuẫn nào đã xảy ra trước ngày các thay đổi đó. Chúng tôi khuyến nghị bạn xem xét và hiểu rõ các Điều Khoản và Điều Kiện áp dụng cho việc sử dụng Dịch Vụ của bạn.

15. Ngày Có Hiệu Lực

Các Điều Khoản này được cập nhật lần cuối vào ngày 02 tháng 11 năm 2023 và áp dụng cho tất cả việc sử dụng Dịch Vụ từ ngày này trở đi.

Rating:
4.9/5
Tăng lợi nhuận của bạn lên 200%
Nhờ vào khoảng chênh lệch cạnh tranh từ 0.1 pips tại Exness.